Özel Eğitim Nedir? Kimler Özel Eğitim Alır? Madalyon Psikiyatri Merkezi

Özel Eğitim Nedir? Kimler Özel Eğitim Alır? Madalyon Psikiyatri Merkezi

Her ne kadar ticaret sicili tescil edilerek hak ehliyetine ait olmuş olan bir anonim şirket ancak organları vasıtasıyla iş ve işlem görebilecektir. Organları kurulmamış dolayısıyla fiil ehliyeti kazanamamış bir anonim şirketin herhangi bir işlevinden söz edilemeyecektir. Bu nedenle kanun koyucu TTK 530 hükmünü düzenleyerek işlevi olmayan bir şirketin varlığının ortadan kaldırılabilmesini amaçlamıştır. Maddesinde ‘’(1) Genel kurullar, bu Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz.

  • Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar ile şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar TTK’nın 421/2 ve 3 hükmüne göre sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliğiyle alınır.
  • Özel eğitimde çocuğun yaşadığı zorluk alanına göre, bu zorluğun üstesinden gelmeyi hedefleyen bir eğitim programı hazırlanır.
  • Özel eğitimde profesyonel yardım hem özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler hem de aileleri için önem taşımaktadır.

Bu yönetmelikte özel eğitimin amacı, kapsamı, temel ilkeleri, özel eğitime gereksinim duyan bireyler, özel eğitim kurum personellerinin görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Yeni işlem yapmak için tasfiye amacına uygun hareket ederek, yeni işlem yapılmasının gerekli olup olmadığına tasfiye memuru karar vermektedir. Ancak yeni işlem yapılması konusunda genel kurul, tasfiye memuruna emir ve talimat verebilir. Örneğin tasfiye gelirinin yüksek olup olmamasına göre tasfiyenin bir an önce tamamlanmasına ilişkin olarak yeni işlemlerin yapılmasını yasaklayabilir. Yeni işlemler sadece hukuki olup, şirketin malvarlığının devamıyla birlikte korunması için gerekli önlemlerin alınmasını da hukuki bağlamda değerlendirmek gerekmektedir. Tasfiye memurları devam eden davaları takip edebilecekleri gibi şirket menfaatleri gerektirdiği ölçüde yeni dava ve takipler açabilirler. Tasfiye sürecini bağlamasıyla birlikte şirket organları varlığını devam ettirmektedir. Ġirket tüzel kişiliğine ait organlar tasfiye sürecinde de hak elde edip borç altına girebilmektedir.

Hatta anonim şirketler ticaret siciline tescil edilmek kaydıyla hak ehliyetine haiz olacaklardır. Tasfiye işlemleri sonucunda artık şirketin hukuki bir varlığı kalmamaması nedeniyle ticaret siciline tescil edilmiş olan şirketin bu kaydının silinmesi gerekmektedir. Kanun koyucu bu durumun önüne geçmek için TTK madde 545’i düzenlemiştir. Şirketin sona erme sebepleri tüzel kişiliğinin devam edip etmeyeceğini belirlememektedir. Dolayısıyla Ģirketin genel kurul kararıyla sona ermesi ile iflas halinde sona erme arasında bir fark olmayıp tasfiye süreci herhangi bir sona erme sebebiyle bağlayabilmektedir. Anonim şirketlerin tanımın yapmış olduğumuz başlık altında anonim şirketlerin unsurlarından birinin ‘’amaç-gaye’’ olduğunu belirtmiştik. Kanun koyucu ‘’amaç-gaye’’ unsurunu anonim şirket esas sözleşmesinde belirtilmesini zorunlu tuttuğu gibi bu unsurun gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi ile şirketin sona ereceği kanun hükmü altına almıştır. (2) Envanter ve bilançonun onaylanmasından sonra, tasfiye memurları şirketin envanterde yazılı bütün malları ile belgelerine ve defterlerine el koyarlar.’’ denilmektedir. Anonim Ģirketlerde sona ermenin tescili ve tasfiye TK 532 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Ş0irketin sona ermesi iflas, mahkeme kararı ve diğer sebeplerden meydana gelebilir. Şirketin sona ermesinde iflas ve mahkeme kararı dışında, diğer sebepler rol oynamışsa kural olarak yönetim kurulu üyeleri ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. 6762 Sayılı yasada sadece iflas, yönetim kurulu tarafından tescil ve ilan ettirilmezken, yeni TK ile birlikte mahkeme kararı da mevcutsa yönetim kurulu ticaret siciline tescil ve ilan ettiremez.

Yazımızın başında anonim şirketlerin ‘’tacir’’ sıfatına haiz olduklarını belirtmiştik, tacir sıfatına haiz olmanın bir sorumluluğu olarak anonim şirketlerde defterlerin saklanması hem TTK 544 hemde TTK 82 . Ortaklık sözleşmesinde faaliyet süresinin belirlenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Sözleşmede bir sürenin öngörülmemesi halinde ortaklık belirsiz süreli olarak kurulmuş sayılır. Ancak esas sözleşmede bir süre öngörüldüğü hallerde bu süre bitmeden önce genel kurul ortaklığın esas sözleĢmesinde değişiklik yapmak sureti ile süreyi uzatarak, anonim ortaklığın varlığını devam ettirebilir. Yaşıtlarına göre normal gelişim göstermeyen ve farklı yetersizlikleri olan bireylere özel eğitim verilmektedir. Özel eğitim programlarının geliştirilmesi ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için göz önünde bulundurulması gereken en önemli sorulardan bir tanesi “Özel eğitime kimler ihtiyaç duyar? Bu sayede özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin özellikleri, yetenekleri ve yetersizlikleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir. Tasfiyeye giren bir anonim şirkette şirketin amacı varlıkların satılması ve paraya çevrilmesi, ortaya çıkan para ile de borçların ödenmesine yönelik işlemlerle sınırlandırılmıştır. Dolayısı ile tasfiye memurları artık tasfiye ile bağdaşmayan yeni işler yapamazlar\. Poker ve blackjack masalarında şansını dene bahsegel giriş\.

Yapılan bu çalışmalar ile yapı ve özellik olarak uyuşmayan kollektif şirketlerin tasfiyesi ile ilgili hükümlerin anonim şirkete uygulanması sonucu ortaya çıkan sorunlar çözülmüştir. MADDE 548- (1) Şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise, pay sahipleri arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel kurul şirketin devam etmesini kararlaştırabilir. Devam kararının sermayenin en az yüzde altmışının oyu ile alınması gerekir. Esas sözleşme ile bu nisap ağırlaştırılabilir ve başkaca önlemler öngörülebilir. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararını tasfiye memuru tescil ve ilan ettirir. Anlaşılacağı üzere bu madde uyarınca tasfiye halinde bulunan şirketin borçları ödendikten ve pay befelleri geri verildikten sonra kalan varlığıi esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa pay sahipleri arasında, ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları oranının dağıtılacaktır. Tasfiye payında imtiyazın varlığı halinde esas sözleşmediki düzenleme uygulanır. Böylece yeni TTK ile, önce ödenmiş pay bedellerinin iade edileceği, daha sonra da kalan mevcudun esas sözleşmede aksi öngörülmemişse pay sahipleri arasında ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları nispetinde dağıtılacağı hükme bağlanır. Bu süre içinde durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin feshine karar verir. (2) Dava açıldığında mahkeme, taraflardan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alabilir. 541 ile hüküm altına alınan alacaklıların çağırılması ve korunmasıdır.